Apurahan hakijalle

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö jakaa apurahoja tutkimukseen ja hankkeisiin, jotka edistävät lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia. Apurahojen hakuaika on vuosittain elo-syyskuussa. Vuonna 2021 hakuaika päättyi keskiviikkona 15.9.

Säätiö on kiinnostunut lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia rakentavien, ongelmia ennaltaehkäisevien tai ongelmia korjaavien tutkimusten ja ratkaisujen rahoittamisesta.

Mihin myönnämme apurahaa?

  • Tieteelliseen tutkimukseen

    Säätiö tukee perusopintojen jälkeistä tutkimusta kuten väitöskirjatöitä, väitöskirjan jälkeistä tutkimusta ja tutkimusryhmiä. Säätiö tukee ensisijaisesti tutkijan virkavapautta, apuhenkilöstön palkkausta sekä välittömiä tutkimuskustannuksia kuten laboratorio- ja vastaavia kustannuksia.
  • Muihin säätiön tavoitteita edistäviin projekteihin ja hankkeisiin

    Säätiöltä voi hakea apurahaa erilaisten lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia edistävien hankkeiden, projektien ja toimintamallien kehittämiseen, toteuttamiseen tai palveluiden saavutettavaksi tekemiseen.

Painopisteet

Tieteellisessä tutkimuksessa painotamme lääketieteen alan kliinistä tutkimusta ja väitöskirjan jälkeistä tutkimusta.

Apurahat ovat hankekohtaisia. Emme siis lähtökohtaisesti tue tieteellistä yksikköä yleisesti tai osallistu järjestöjen hallinnon yleiskuluihin.

Muissa kuin tieteen puolen apurahoissa painotamme apurahansaajina yhteisöjä. Yhteisöt ovat tyypillisesti erilaisia kolmannen sektorin toimijoita.

Säätiö ei lähtökohtaisesti tue matka- tai kokouskuluja tai painatuskustannuksia.

Apurahaa haetaan apurahojen verkkopalvelussa, joka on auki hakuaikana. Täytä verkkopalvelussa hakulomakkeet, täydennä vaadittavat tiedot ja liitteet sekä lähetä hakemus verkkopalvelun kautta.

Hakemusta ei tarvitse tehdä yhdellä kertaa. Voit palata täydentämään ja viimeistelemään luonnosta hakuajan puitteissa siihen asti, kun olet vahvistanut hakemuksen valmiiksi. Emme ota vastaan myöhästyneitä tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille joulukuun alussa. Apuraha maksetaan pääasiassa yhdessä erässä. Apuraha voidaan maksaa aikaisintaan seuraavan vuoden tammikuun puolessa välissä ja viimeistään lokakuussa.

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt, joilla on y-tunnus.

Säätiöltä voi hakea apurahaa Suomessa tapahtuvaan työskentelyyn tai Suomessa toteutettaviin hankkeisiin.

Säätiön myöntämät apurahat ovat vapaamääräisiä. Haettavaa summaa suunniteltaessa tarkka ja hyvin perusteltu budjetti ovat avainasemassa.

Apurahat myönnetään ensisijaisesti joulukuussa tapahtuvaa myöntöä seuraavan kalenterivuoden aikana käytettäväksi. Apuraha tulee nostaa myöntövuotta seuraavan vuoden lokakuuhun mennessä.

Apurahat, joita ei ole otettu vastaan ennen myöntövuotta seuraavan vuoden lokakuuta, katsotaan peruuntuneiksi, ellei muusta ole säätiön kanssa sovittu. Apurahan saaja voi anoa erikseen apurahan lykkäystä. Säätiöllä on kuitenkin myös oikeus evätä lykkäyspyyntö ja peruuttaa apuraha.

Mikäli apurahan saaja ei pysty toteuttamaan hankettaan, tulee hänen palauttaa jo maksettu  apuraha säätiölle.

Hakija

Haettaessa apurahaa tutkimus- tai työryhmälle toimii ryhmän vetäjä varsinaisena hakijana. Haettaessa henkilökohtaisia apurahoja ryhmän jäsenille tulee nämä eritellä hakemuksessa ilmoittamalla näiden ryhmän jäsenten nimet, sotu-tunnukset ja haetut summat. Lakisääteinen apurahan saajien sosiaaliturva edellyttää myös tietoa kaikkien henkilökohtaisten apurahojen käyttökuukausista.

Hakemus

Erittele haetusta kokonaissummasta mahdollisesti haettavien henkilökohtaisten apurahojen määrä sekä apurahan käyttö muihin kustannuksiin.

Tiivistelmä

Hakemusjärjestelmään syötettävästä osuudessa “tiivistelmä” hakijan tulisi pystyä tiivistämään hankkeensa tai tutkimuksensa tavoitteet, yhteiskunnallinen tai tieteellinen merkitys sekä se, mihin apurahaa aikoo käyttää (elinkustannuksiin, laitteisiin vai johonkin muuhun). Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että arvioitsija saa kuvan hankkestasi tiivistelmän kautta ja voi sitten perehtyä siihen tarkemmin liitteissä. Vastaa ainakin kysymyksiin “Mitä?”, “Miksi?” ja “Miten?”.

Apurahat

Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös kyseiseen projektiin aikaisemmin myönnetyt apurahat, hakijan mahdolliset muutkin Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä saamat apurahat sekä avoinna olevat hakemukset muille rahoituslähteille kyseiseen tarkoitukseen.

Liitteet

Katso seuraava kohta.

Sitoumus

Apurahan hakijan tulee hakuvaiheessa sitoutua tiettyihin apurahan hallinnointia, käyttöä, raportointia ja henkilötietojen käsittelyä koskeviin vaatimuksiin.

Hakijana yksityishenkilö tai työryhmä

Työsuunnitelma/Hankesuunnitelma

Esittele hankkeesi tieteellinen tai yhteiskunnallinen merkitys, toteuttamisaikataulu ja rahoitussuunnitelma.

CV

Liitä mukaan hakijan/työryhmän jäsenten ansioluettelot ja julkaisuluettelot. Mahdolliseen hakijan tiiviiseen ansioluetteloon liittyvään julkaisuluetteloon hakijan tulee valita enintään kymmenen hakemuksen kannalta oleellisinta julkaisuaan.

Hakijana yhteisö

Työsuunnitelma/Hankesuunnitelma

Esittele hankkeesi tieteellinen tai yhteiskunnallinen merkitys, toteuttamisaikataulu ja rahoitussuunnitelma.

Tilintarkastuskertomus

Säätiölle voi jättää hakemuksen suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Suomen- ja ruotsin kielen taitoisia pyydetään laatimaan hakemuksen tiivistelmä jommalla kummalla kielellä vaikka työsuunnitelma ja muut liitteet olisivat englanninkielisiä.

Verkkopalvelussa jätettävään hakemukseen sisältyy myös tiivistelmä hankkeesta tai tutkimuksesta. Tiivistelmä tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi. Mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, voi tiivistelmän laatia myös englanniksi. Liitteissä voidaan kielenä käyttää englantia.

Hyvä hakemus on huolellisesti laadittu ja realistinen. Hakemuksessa osoitat hankkeesi yhteiskunnallisen tai tieteellisen vaikuttavuuden ja kykysi toteuttaa sen. Tiivistelmässä tulee osoittaa, miten hankkeesi palvelee säätiön tavoitteita. Kerro, miten hanke rakentaa hyvinvointia, ennaltaehkäisee ongelmia tai korjaa ongelmia ja millä aikavälillä.

Jos teet muuta kuin tieteellistä tutkimusta, erittele, onko haettava apuraha tarkoitus käyttää hankkeiden pilotointiin, kehittämiseen, toteuttamiseen tai jonkin palvelun saavutettavaksi tekemiseen.

Hakemuksesta tai sen liitteistä tulee selkeästi selvitä Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä haettavan apurahan merkitys koko hankkeen rahoituksessa.

Apurahojen myöntämispäätös riippuu monista seikoista. Säätiö arvioi muun muassa hakijan kykyä toteuttaa suunniteltu hanke menestyksekkäästi, hankkeen sopivuutta säätiön omiin tavoitteisiin ja hankkeen tieteellistä erinomaisuutta tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Säätiön vuosittain myöntämien apurahojen määrä on rajallinen, minkä vuoksi monia hyviäkin hankkeita jää ilman apurahaa. Säätiö ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.