Säännöt

Säätiön säännöt kertovat, millaisten tavoitteiden edistämiseksi säätiö on perustettu ja millaisten kehysten puitteissa säätiön toimintaa ja painopisteitä voidaan suunnitella kulloisenkin ajan vaatimusten mukaisesti. Alta löydät Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön voimassa olevat säännöt.

1 § Säätiön nimi on Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoituksena on 1) tukea ja edistää lääketiedettä ja terveydenhoitoa, ensisijaisesti lasten ja vanhusten tautien ehkäisytyötä sekä heidän henkisen ja ruumiillisen hyvinvointinsa hyväksi tapahtuvaa toimintaa. Lasten ja nuorten osalta on erikoisesti tuettava heidän isänmaallisella ja kristillisellä pohjalla tapahtuvaa henkisen kehityksensä edistämistä sekä heidän ruumiillisen ja henkisen vajaakykyisyytensä auttamista, 2) ylläpitää kotimuseota. 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti 1) lääketieteellistä ja terveydenhoitoalan tieteellistä tutkimus- työtä ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä, 2) lasten- ja vanhainkoteja, 3) lasten ja nuorten isänmaallista ja kristillistä kasvatusyötä, 4) vammaisuutta helpottavien laitteiden ja välineiden hankkimista vajaakykyisille, sekä 5) muuta säätiön tarkoitusperiä edistävää toimintaa. 

Säätiö on muodostanut säätäjien kuoltua heidän Helsingissä Kauppiaankatu 11:ssa sijaitsevasta kodistaan kotimuseon ja ylläpitää sitä yleisön nähtävänä. 

4 § Säätiön omaisuuden tuotosta on vuosittain vähintään 10 % lisättävä pääomaan. Muu osa tuotosta jaetaan käytettäväksi lääketieteellisiin ja terveydenhoidollisiin tarkoituksiin sekä lasten ja vanhusten henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin hyväksi. 

Jonkun suuren projektin toteuttamiseksi tai muusta erityisestä syystä tuoton vuosittaisesta jaosta voidaan poiketa. Tuotto on kuitenkin jaettava vähintään joka kolmas vuosi. 

Säätiön omistamia Oy G.W. Sohlberg Ab:n osakkeita ei saa myydä kuin pakottavasta syystä ja silloinkin hallituksen yksimielisellä päätöksellä. 

5 § Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla. 

6 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. 

Hallitus täydentää itse itsensä. Hallituksen jäsenistä ja vastaavasti myös varajäsenistä on vuosittain yksi erovuorossa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kussakin vuosikokouksessa. 

Säätiön hallitus valitsee myös säätiön toiminnalle tarpeelliset toimihenkilöt, kuten sihteerin ja varainhoitajan tai asiamiehen. 

7 § Hallituksen jäsenyydestä ei suoriteta kokous- tai muuta palkkiota, paitsi korvaus mahdollisista matka- tai muista kuluista. Sen sijaan toimihenkilöille maksetaan kohtuullinen korvaus heidän työstään ja kuluistaan. 

8 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjeellisesti tai sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä tai varajäsentä. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen. 

9 § Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi säätiön hallitus voi antaa säätiön toimi- tai luottamushenkilölle oikeuden edustaa säätiötä joko yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun kanssa tai yksin. 

10 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden helmi-maaliskuussa. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Niinikään päätetään talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja ellei tilintarkastaja ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, hänen varatilintarkastajansa sekä päätetään toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista. 

Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön päävastuullisen tilin- tarkastajan sekä mahdollisen varatilintarkastajan on joka tapauksessa oltava KHT-tilintarkastajia. 

11 § Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa. 

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilin tarkastuskertomus aiheuttaa. 

12 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastus- kertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti ja rekisterihallitukselle. 

Hallituksen jäsenten ja edustamiseen oikeutettujen samoin kuin tilintarkastajan vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. 

13 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä kannattaa. 

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä. 

14 § Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla lääketieteellisen tutkimustyön tukemiseen.