Myönnetyt apurahat 2015

Professori Juha E. Jääskeläinen

50000 €

Saccular Intracranial Aneurysm (sIA) Disease, Predictive Preventive Personalized Familial Neurocare (PredictBrainANEURYSM)

Professori Kaisu Pitkälä

50000 €

Kognitiivisen harjoittelun vaikuttavuus muistisairaiden kognitioon, elämänlaatuun ja funktionaalisen magneettikuvauksen löydöksiin

Professori Ilkka Pörsti

50000 €

Verenkiertoelimistön ennenaikaiseen ikääntymiseen johtavien tekijöiden tunnistaminen - DYNAMIC tutkimus.

Dosentti Paula Vähäsalo

50000 €

Lastenreuman immunologinen etiopatogeneesi ja ennuste

Dosentti Linnea Karlsson

45000 €

Heijastuuko äidin raskaudenaikainen stressi vauvan geeniekspressioprofiiliin?

Dosentti Maija Castrén

40000 €

Glutamaatin viestintähäiriöiden taustalla olevat tekijät ja niihin vaikuttaminen autismissa ja kehitysvammaisuudessa

FT Mikko Helenius

40000 €

The role of mitochondria produced ATP in neutrophil chemotaxis

FT Tanja Ilmarinen

40000 €

Kantasolupohjaisten verkkokalvon ikärappeuman hoitoon suunnattujen solusiirteiden toiminnallisuuden arviointi in vitro

Dosentti Pirkka Kirjavainen

40000 €

Äidinmaidon mikrobiomin vaikutus lapsen astman ja allergioiden kehittymiseen

FT Mari Pekkanen-Mattila

40000 €

Pitkä QT-syndrooman mallintaminen potilasspesifisistä iPS soluista erilaistettujen sydänlihassolujen avulla

Dosentti Eva Roos

38000 €

DAGIS – Päiväkoti hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä

Dosentti Tomi Mikkola

35000 €

Breast Cancer and Obesity - Steroid Hormone Metabolism in Adipose Tissue

Dosentti Marjut Roponen

35000 €

Kaupunki-ilman hiukkasten ja maatilapölyn vaikutus lasten immuunivasteen säätelymekanismeihin: suoja vai riski?

FT Mikko Kuokkanen

30000 €

Sepelvaltimotaudin perinnöllisten riskitekijöiden arviointi alueittain suomalaisessa väestössä

FT Kirsi Granberg

25000 €

FGFR-inhibiittorihoidon vasteen parantaminen aggressiivisissa aivokasvaimissa

DI Elisa Kallioniemi

25000 €

Impairment and recovery of motor cortical connections in stroke - Modulation of cortical structure and function as a biomarker

TtM Heli Virtanen

25000 €

Eri ruokavaliolähteistä saatavien proteiinien yhteydet tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien ja kuolleisuuden riskiin

FM Kati Mokkala

24000 €

Matala-asteisen tulehduksen yhteys diabeteksen syntyyn ja siihen vaikuttaminen ravintolisillä

MSc. Masoud Isanejad

20000 €

Role of Nutrition in Sarcopenia in Elderly.

Dosentti Tuomas Klockars

20000 €

Koiran hajuerottelun hyödyntäminen pään ja kaulan alueen syövän ja lasten virtsatietulehduksen diagnostiikassa

KM Aino Lappi

20000 €

The impacts of childhood conditions and family circumstances on early school-leaving, school achievement and later educational pathways

PsT Maija Lindgren

20000 €

Psykoosin varhaistunnistus nuorisopsykiatrisilla potilailla

Dosentti Marjukka Pajulo

20000 €

Fokus vanhemmuuden ytimeen: uuden työskentelytavan käyttöönotto riskiperheiden hoidossa ja ennaltaehkäisevässä lasten mielenterveystyössä

LT Tuula Pelkonen

20000 €

Better Treatment for and Factors Predisposing to Bacterial Meningitis in Children

Dosentti Heli Viljakainen

20000 €

Genetic determinants and clinical consequences of early-onset severe obesity

FM Marja Jeskanen

18000 €

Virusinfektiot ja tonsillojen imuunivasteet

FT Eero Haapala

15000 €

Physical Activity, Diet, and Learning – Exploring Causality between Health Behaviors and Cognitive Functions in Children and Adolescents

FM Susanna Kortesluoma

15000 €

Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen stressinsäätelyjärjestelmään kehittyvissä aivoissa

FM Anna-Kaisa Tolonen

15000 €

Kuulokojeita tai sisäkorvaistutetta käyttävien lasten fonologiset ja leksikaaliset taidot sekä puheen ymmärrettävyys

Erikoislääkäri Marketta Dalla Valle

10000 €

Itäsuomalaisten lasten lihavuuden profiili, metaboliset muutokset, epigeneettisten tekijöiden vaikutus ja intervention merkitys

ETM Satu Jyväkorpi

10000 €

Ikääntyneiden ravitsemus, ravitsemukseen yhteydessä olevat tekijät ja ravitsemusinterventioiden vaikutukset

Dosentti Laura Korhonen

10000 €

Lasten psykoottisten oireiden esiintyvyys ja kliininen merkitys

LT Mervi Mäyränpää

10000 €

Imeväisikäisten murtumat – tapaturmia ja kaltoinkohteluja. Epidemiologia, kuvantaminen ja pahoinpitelyselvittelyt alle 1-vuotiaiden murtumissa

Dosentti Eeva Salo

10000 €

Suomen tuberkuloosirokotusohjelman muutoksen vaikutus lasten tuberkuloosisairastuvuuteen

FT Saija Ahonen

8000 €

Geeniterapiahoidon kehitys lasten pahalaatuiseen epilepsiaan, Laforan tautiin

FM Anni Joensuu

8000 €

Menopaussi, omiikat ja sydän- ja verisuonitauti suomalaisissa populaatioaineistoissa

Erikoislääkäri Heidi Lehtokangas

8000 €

Lonkan tekonivelen periproteettisten murtumien ilmaantuvuus, riskitekijät ja hoitotulokset

M.Sc. Junko Maezono

8000 €

Vertaileva tutkimus japanilaisten ja suomalaisten nuorten nettikäyttäytymisestä ja sen yhteydestä mielenterveyteen

LL Milla-Riikka Hautakangas

7000 €

Aineenvaihduntasairaudet Pohjois-Pohjanmaan lapsiväestössä - kliiniset taudinkuvat,uudet tautigeenit ja patomekanismit

LL Paula Mustonen

7000 €

Raskaudenaikainen stressi ja lapsen psykososiaalinen kehitys - hiuskortisoli varhaisen stressin biomarkkerina

Erikoislääkäri Päivi Salonen

5000 €

Vakavat infektiot lastenreumaa sairastavilla suomalaisilla lapsilla vuosina 1998-2013

FM Timo Tiirikka

5000 €

DNA-sekvenssien bioinformatiikka laajoissa tapaus-verrokkiaineistoissa

LL Eerika Holma

4000 €

Teiniraskauksien vaikutus nuorten myöhempään elämään

LL Topi Luoto

3000 €

Portahypertensio lapsilla ja nuorilla

Suomen Punainen Risti

80000 €

Nuorten turvapaikanhakijoiden harrastus- ja vapaa-ajantoiminta

Helsinkimissio ry/Nuorten Kriisipiste

25000 €

Nuorten Kriisipisteen toiminta

Aseman Lapset ry

20000 €

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja lapsille ja nuorille - Friends-ohjelma mielen hyvinvoinnin tukena

Pelastakaa Lapset ry

20000 €

Suomenkielen opetus alaikäisille turvapaikanhakijoille

SOS-Lapsikylä ry

20000 €

Yhteisöllinen tukikotitoiminta Tapiolan SOS-lapsikylässä

Suomen Punainen Risti Nuorten turvatalot

20000 €

Vapaaehtoistyön kehittäminen Nuorten turvataloilla

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry

15000 €

Tyttöjen ja äitien hyvinvoinnin tukeminen turvallisen tilan toimintamalleilla ja vertaistuella

Helsingin Pelastakaa Lapset ry

15000 €

Arjen supersankarit -projekti

Helsinkimissio ry / Lapsi- ja perhetyö

15000 €

Vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tukena

Pelastakaa Lapset ry

15000 €

Työpajat lapsille osallisuuden vahvistamiseksi

Pääkaupungin turvakoti ry

15000 €

Väkivallattoman lapsuuden vakiinnuttaminen lapsiperheissä -Asumisyksikkö Kilpola tuen tiellä!

Suomen Valkonauhaliitto ry

15000 €

Perhetapaamiset, hoidollinen ryhmätoiminta, musiikkiterapia ja toiminnalliset ryhmät.

Valtakunnallinen YES ry

15000 €

Eväitä elämään' -toiminnalliset päivät

Väestöliitto

15000 €

Seksuaalikasvatusta koulukoteihin -hanke

Barnavårdsföreningen i Finland rf

10000 €

#brafiilis-projektet, Projekt för främjande av ungdomars välmående och förebyggande av depressiva symptom

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

10000 €

Alueellisia innostajia nuorten Happy Hour – vapaaehtoistoimintaan

Etelä-Suomen Lastensuojelijat Elsa ry

10000 €

Kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten ja nuorten kuntouttava hoito ja kasvatus' -koulutus

Kalliolan Senioripalvelusäätiö

10000 €

Hyvinvointia senioreille – liikuntaryhmiä ikääntyneille

Kehitysvammaisten tukiliitto ry

10000 €

Vaikeavammaisille lapsille osallistumisen mahdollisuuksia toimintavälineillä

Kohtaus ry

10000 €

Nuorten aikuisten matalakynnyksinen osallistumispaikka, Kaupunkiolohuone

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

10000 €

Vertaistapahtumien järjestäminen kuulovammaisille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen

Lastensuojelun Keskusliitto

10000 €

Jälkihuolto oppaan päivittäminen ja oppaan levittäminen lastensuojelun ammattilaisille

Maanpuolustuksen Tuki ry

10000 €

Turvallisesti seniori-iässä - turvallisuustaidot kuuluvat kaikille osa 3

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

10000 €

Esteettömän leikkipaikan rakentaminen vaikeavammaisille lapsille

Sylva ry

10000 €

Syöpään sairastuneiden lasten taideterapeuttinen toiminta HYKSin syöpäosastoilla sekä sairaalakoulussa

Tornion kaupunki

10000 €

Aika kohdata. Tukea ja apua tyttöjen sukupuoli-identiteetin vahvistamiseen ja nuorten pakolaisäitien arkeen.

ViaDia Joensuu ry

10000 €

"Lähisverkosto" Lähiötalo ennaltaehkäisevän perhetyön palveluympäristönä

Suomen Icehearts ry

8000 €

Leirit, pienleirit ja kohdennetut pienryhmäretket

Sylva ry

6000 €

Kuvataideterapiaa syöpää sairastaville lapsille ja nuorille TAYSissa

Sylva ry

6000 €

Kuvataideterapiaa syöpää sairastaville lapsille ja nuorille TYKSissä

Adhd-liitto ry

5000 €

Strategi-menetelmän tuominen Suomeen adhd diagnoosin saaneiden nuorten vanhemmille

Ahjolan Setlementti ry

5000 €

Hyvinvointia kerhotyöllä nuorille

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry

5000 €

Vanhusten hoidon apuvälinehankinnat

Jyvälän Setlementti ry

5000 €

Mummola. Alakouluikäisten lasten ja ikäihmisten kohtaamispaikan luominen

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

5000 €

Vapaa-ajan toimintaa ja välineitä itseilmaisuun nuorille Oriveden seudulla

Sylva ry

5000 €

Taideterapiaa syöpää sairastaville lapsille ja nuorille OYSissa

Tampereen NNKY ry

5000 €

Tampereen NNKY ry:n äiti-lapsitoiminnan tuki

Turun NMKY ry

5000 €

Vertaistoimintaa erityistä tukea tarvitseville lapsille vapaa-ajalla ja harrastuksissa.

Nuorten Ystävät ry

4000 €

Musiikki- ja taidekerhotoiminnan järjestäminen kehitysvammaisille

Lyhty ry

3000 €

Klubitoiminta Lyhty ry:n Kulttuuripaja Valossa

Rantasalmen 4H-yhdistys

3000 €

Lasten- ja nuorten kerhojen/ kurssien järjestäminen

Tampereen Kaupunkilähetys ry

3000 €

Leiritoiminta avun tarpeessa oleville

Vihdin vanhainkotisäätiö

2500 €

Sairaalasänkyhankinta

Steg för Steg r.f.

2000 €

Mediaverkstad i samarbete med Radio Valo på festivalen Världen i Byn

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry

2000 €

Vertaistuki lihastautia sairastavan nuoren itsenäisen elämän voimavarana

Nuorten Motivaattorit ry

1720 €

Näkövammaisten nuorten koulutus- ja työnhakutaitojen kurssi

Lakeuden Palveluyhdistys ry

1000 €

Jäbä Duunaa -ryhmän toimintaan